Witamy

                     

SZANOWNI RODZICE

Po „majówce” tj. od 4 maja 2021 r. zostaje utrzymany stacjonarny system nauki dla całej Szkoły Podstawowej. Klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy rozpoczną naukę w systemie hybrydowym.     Plan pracy klas Szkoły Ponadpodstawowej będzie obowiązywał do odwołania zgodnie z poniższym:

Poniedziałki : I PA, II PA, II PC, III PA, III PC                                                Wtorki: II PA, II PB, III PA, III PB                                                              Środy: II PB, III PB                                                                              Czwartki: I PA, II PA, II PB, II PC, III PC                                                    Piątki: I PA, II PC, III PA, III PB, III PC

Stołówka szkolna funkcjonuje. O nieobecności dziecka w szkole – rodzic ma obowiązek telefonicznie powiadomić sekretariat SOSW (dot.wyżywienia i dowozów) Telefon: 94 342 06 16

                Procedura bezpieczeństwa przebywania w szkole

 Jesteśmy placówką publiczną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami (autyzmem, porażeniem mózgowym, wadami wzroku i słuchu).

W skład Ośrodka wchodzą:

Przedszkole nr 36
Szkoła Podstawowa nr 19
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Internat
Do placówki przyjmujemy dzieci i młodzież na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno pedagogicznych ( również o nauczaniu indywidualnym). Oferujemy miejsca w internacie.

Każdemu uczniowi wymagającemu specjalistycznej, indywidualnej terapii zapewniamy zajęcia:

–  dydaktyczno- wyrównawcze,
–  korekcyjno- kompensacyjne,
–  logopedyczne,
–  gimnastykę korekcyjną,
–  arteterapię,
–  biblioterapię,
oraz inne formy wynikające z potrzeb uczniów.

        Wszyscy nauczyciele/ logopedzi, rehabilitanci, psychologowie oraz pedagog/ posiadają specjalistyczne przygotowanie do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Stale rozszerzamy swoje kompetencje do pracy uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. Realizujemy liczne innowacje pedagogiczne i programy autorskie. Jesteśmy grupą ludzi twórczych, aktywnie poszukujących nowych, efektywniejszych form i metod pracy, szczególnie uwrażliwionych na potrzeby dziecka niepełnosprawnego .