Witamy

   UWAGA     UWAGA   UWAGA   UWAGA   UWAGA   UWAGA

                                           Szanowni Rodzice,
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie zawiadamia,
iż za zgodą Organu Prowadzącego-Urzędu Miasta Koszalina, działając na podstawie Paragrafu 18 ust.2 Rozporządzenia MENIS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach zawiesza zajęcia opiekuńcze, dydaktyczne , terapeutyczne oraz rewalidacyjno-wychowawcze realizowane w ośrodku przez: Przedszkole Specjalne nr 36, Szkołę Podstawową Specjalną nr 19, Szkolę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w SOSW w Koszalinie w dniach 26 marca – 10 kwietnia 2020 roku.
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w art. 4.1. przewiduje, iż w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DZ. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.
Dyrektor SOSW w Koszalinie   Anna Stępniak                         rozporządzenie dyr

  

Materiały edukacyjne i propozycje twórczego spędzania czasu w warunkach domowych dostepne w zakładce AKTUALNOŚCI-wydarzenia. Istnieje możliwość konsultacji z psychologami:
Pani Ewa          – środa 11.00 – 13.00 tel 536 096 152
Pani Małgosia  – wtorek 11.00 – 13.00 tel 536 096 161
Pani Elwira      – czwartek 9.00- 13.00 tel 536 088 287
dyżur:
Pani Helena – poniedziałek, piątek 10.00 – 13.00 tel 693 870 723

   Jesteśmy placówką publiczną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami (autyzmem, porażeniem mózgowym, wadami wzroku i słuchu).

W skład Ośrodka wchodzą:

- Przedszkole nr 36
- Szkoła Podstawowa nr 19
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy
- Internat
Do placówki przyjmujemy dzieci i młodzież na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno pedagogicznych ( również o nauczaniu indywidualnym). Oferujemy miejsca w internacie.

Każdemu uczniowi wymagającemu specjalistycznej, indywidualnej terapii zapewniamy zajęcia:

-  dydaktyczno- wyrównawcze,
-  korekcyjno- kompensacyjne,
-  logopedyczne,
-  gimnastykę korekcyjną,
-  arteterapię,
-  biblioterapię,
oraz inne formy wynikające z potrzeb uczniów.

        Wszyscy nauczyciele/ logopedzi, rehabilitanci, psychologowie oraz pedagog/ posiadają specjalistyczne przygotowanie do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Stale rozszerzamy swoje kompetencje do pracy uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. Realizujemy liczne innowacje pedagogiczne i programy autorskie. Jesteśmy grupą ludzi twórczych, aktywnie poszukujących nowych, efektywniejszych form i metod pracy, szczególnie uwrażliwionych na potrzeby dziecka niepełnosprawnego .