Witamy

Szanowni Rodzice.
Od 18 stycznia 2021 do stacjonarnej nauki wracają uczniowie z klas : I a, II
a, III a, III b i grupy rewalidacyjno-wychowawcze, natomiast pozostałe klasy szkoły podstawowej oraz klasy szkoły ponadpodstawowej pozostają w zdalnym systemie nauczania (kształcenie na odległość).

W tym systemie nauki uczniowie pozostaną do odwołania.
Rodzice uczniów wracających do stacjonarnego systemu nauczania zobowiązani są do przyprowadzania swoich dzieci i odbierania ze szkoły zgodnie z planem lekcyjnym, który został przekazany Państwu przez wychowawców.

 

Przedstawiamy : Procedura bezpieczeństwa przebywania w szkole

 

 Jesteśmy placówką publiczną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami (autyzmem, porażeniem mózgowym, wadami wzroku i słuchu).

W skład Ośrodka wchodzą:

- Przedszkole nr 36
- Szkoła Podstawowa nr 19
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy
- Internat
Do placówki przyjmujemy dzieci i młodzież na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno pedagogicznych ( również o nauczaniu indywidualnym). Oferujemy miejsca w internacie.

Każdemu uczniowi wymagającemu specjalistycznej, indywidualnej terapii zapewniamy zajęcia:

-  dydaktyczno- wyrównawcze,
-  korekcyjno- kompensacyjne,
-  logopedyczne,
-  gimnastykę korekcyjną,
-  arteterapię,
-  biblioterapię,
oraz inne formy wynikające z potrzeb uczniów.

        Wszyscy nauczyciele/ logopedzi, rehabilitanci, psychologowie oraz pedagog/ posiadają specjalistyczne przygotowanie do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Stale rozszerzamy swoje kompetencje do pracy uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. Realizujemy liczne innowacje pedagogiczne i programy autorskie. Jesteśmy grupą ludzi twórczych, aktywnie poszukujących nowych, efektywniejszych form i metod pracy, szczególnie uwrażliwionych na potrzeby dziecka niepełnosprawnego .