Witamy

WAKACYJNA PRZYGODA Z SOSW

W terminie 27.06 – 8.07.2022 r. organizowana będzie dla uczniów naszego ośrodka letnia półkolonia. Organizatorem wypoczynku jest Gmina Miasto Koszalin. Oferta skierowana jest wyłącznie do uczniów mieszkających w mieście Koszalin. Zapraszamy chętnych rodziców/opiekunów do składania zapisów.

OFERUJEMY:

– fachową opiekę wykwalifikowanej kadry

– śniadanie, II śniadanie oraz obiad (w dniach wyjazdów prowiant)

– propagowanie aktywności fizycznej

– atrakcyjny program zajęć kulturalno oświatowych, m. in. gry i zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne, sportowe, rekreacyjne, gry stolikowe

– spacery i ciekawe wycieczki

– oraz wiele innych przygód i atrakcji

ZAPISY:

– karty zgłoszeniowe dostępne są do pobrania w sekretariacie ośrodka

– wypełnione formularze należy składać w sekretariacie ośrodka do 31.05.2022 r.

– o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia

– ilość miejsc ograniczona

– o zakwalifikowaniu ucznia rodzice/opiekunowie zostaną poinformowani w dniu 8.06.2022 r. ogłoszeniem na tablicy informacyjnej znajdującej się przy drzwiach ośrodka

KOMISJA REKRUTACYJNA:

  1. mgr Małgorzata Wołowska – dyrektor ośrodka
  2. mgr Joanna Wnuk – Krasieńko – wicedyrektor ośrodka
  3. mgr Piotr Pękała – kierownik wypoczynku

CENA POBYTU: pobyt ucznia na półkolonii jest bezpłatny(jedyny koszt to za wyżywienie uczestnika)

  Jesteśmy placówką publiczną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami (autyzmem, porażeniem mózgowym, wadami wzroku i słuchu).

W skład Ośrodka wchodzą:

Przedszkole nr 36
Szkoła Podstawowa nr 19
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Internat
Do placówki przyjmujemy dzieci i młodzież na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno pedagogicznych ( również o nauczaniu indywidualnym). Oferujemy miejsca w internacie.

Każdemu uczniowi wymagającemu specjalistycznej, indywidualnej terapii zapewniamy zajęcia:

–  dydaktyczno- wyrównawcze,
–  korekcyjno- kompensacyjne,
–  logopedyczne,
–  gimnastykę korekcyjną,
–  arteterapię,
–  biblioterapię,
oraz inne formy wynikające z potrzeb uczniów.

        Wszyscy nauczyciele/ logopedzi, rehabilitanci, psychologowie oraz pedagog/ posiadają specjalistyczne przygotowanie do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Stale rozszerzamy swoje kompetencje do pracy uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. Realizujemy liczne innowacje pedagogiczne i programy autorskie. Jesteśmy grupą ludzi twórczych, aktywnie poszukujących nowych, efektywniejszych form i metod pracy, szczególnie uwrażliwionych na potrzeby dziecka niepełnosprawnego .