Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest 3-letnią szkołą ponadgimnazjalną dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku do 24 lat. Głównym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do roli osoby dorosłej, do samodzielności i aktywności w życiu dorosłym na miarę indywidualnych możliwości. Najważniejszym celem jest uczenie wiadomości i kształtowanie umiejętności potrzebnych i wykorzystywanych w życiu dorosłym, w byciu niezależnym, w zaspokajaniu swoich potrzeb i w załatwianiu swoich spraw oraz niesienia pomocy innym osobom.
Uczniowie uczestniczą w następujących zajęciach szkolnych:

1.Zajęcia edukacyjne

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • przysposobienie do pracy
 • wychowanie fizyczne
 • religia

2. Zajęcia rewalidacyjne

 • terapia pedagogiczna
 • terapia mowy
 • techniki szkolne

3. Zajęca sportowe

4.Zajęcia kształtujące kreatywność (muzyka, taniec)

Zajęcia edukacyjne, sportowe i kształtujące kreatywność prowadzone są w 6-8 osobowych zespołach klasowych. Na zajęciach realizowane są treści w zakresie dostosowanym do możliwości uczniów.Opracowane programy edukacyjne dla zespołów klasowych i indywidualne programy edukacyjne dla każdego ucznia zachowują proporcję pomiędzy wymaganiami jakie stawia życie, a możliwościami psychofizycznymi uczniów.

Główym przedmiotem jest przysposobienie do pracy.

Zajęcia z przysposobienia do pracy mają charakter zajęć praktycznych, dających uczniom możliwość nabywania praktycznych umiejętności pracy oraz kształtowania właściwych postaw wobec pracy.

W ramach zajęć z przysposobienia do pracy realizowane są następujące działy:

 • gospodarstwo domowe
 • rękodzielnictwo
 • ogrodnictwo
 • przemysł techniczny

Zajęcia z gospodarstwa domowego obejmują sporządzanie prostych posiłków, prace porządkowe, pielęgnacje roślin doniczkowych i rabatowych, szycie, dokonywanie zakupów, pomoc osobom starszym opiekę nad dziećmi.

Na zajęciach z rękodzielnictwa uczniowie poznają techniki wytwwarznia przedmiotów dekoracyjnych, pamiątkowych i użytecznych z różnych materiałów.

Zajęcia z gospodarstwa domowego i rękodzielnictwa prowadzone są w pracowniach szkolnych.

Prace ogrodnicze związane z produkcją i pielęgnacją roślin odbywają się w Koszalińskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Ogrodniczej w Karnieszewicach.

Prace demontażu i montażu urządzeń technicznych oraz przyjmowania towaru do magazynu i pakowania wyrobów uczniowie wykonują w firmie „MEDEN-INMED” w Koszalinie. Zajęcia praktyczne z przysposobienia do pracy i poznawanie tego środowiska oraz autentyczną aktywność i przeżywanie różnych sytuacji społecznych. Są dla uczniów prawdziwym życiem dorosłej osoby.