Witamy

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW SOSW W KOSZALINIE (II edycja)

Na zielono widzę świat”

I. Organizator.

Organizatorem konkursu jest dyrektor SOSW w Koszalinie.

II. Cele konkursu:

 1. Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określony temat.
 2. Budowanie wspólnoty, przynależności do szkolnej społeczności, integracja dzieci, młodzieży i pracowników w SOSW.

III .Warunki uczestnictwa.

 • Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej na zadany temat .
 • Konkurs skierowany jest do uczniów szkół, wychowanków przedszkola i grup wychowawczych, uczestników zajęć R-W w SOSW w Koszalinie, a udział w konkursie ma charakter indywidualny.
 • Jeden autor może złożyć jedną pracę plastyczną,
 • Format prac plastycznych – wyłącznie A3.
 • Technika wykonania pracy jest dowolna (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, grafika komputerowa itp.). Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze. Nie będą brane pod uwagę malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny.
 • Prace należy czytelnie podpisać na odwrocie podając imię i nazwisko autora.
 • Nagrody będą przyznawane indywidualnie. Nagrodą dla trzech autorów, jest umieszczenie prac w gabinecie dyrektora oraz spotkanie w gabinecie dyrektora przy poczęstunku,
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

IV. Termin i miejsce składania prac.

Prace należy do 3 marca 2023 roku złożyć w sekretariacie Ośrodka

V. Rozstrzygnięcie konkursu.

Dyrektor wybierze najciekawsze prace indywidualne, w ocenie uwzględni przede wszystkim:

 • dobór treści do tematu,
 • estetykę wykonania,
 • oryginalność i pomysłowość.

Spośród prac zostaną wybrane trzy, dyrektor dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród.

Organizator przewiduje dyplomy dla nauczycieli – opiekunów.

VI. Ogłoszenie wyników konkursu.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas zorganizowanego „Dnia Wiosny” . Odbiór nagrody zostanie uzgodniony ze zwycięzcami w dogodnym dla nich terminie. .

VII. Publikacja prac.

Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na stronie internetowej SOSW. Z chwilą złożenia prace przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.

VIII. Uwagi dodatkowe.

Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

Rozstrzygnięcie dyrektora -od werdyktu nie przysługuje odwołanie.

p.o. dyrektor SOSW w Koszalinie Małgorzata Wołowska

Jesteśmy placówką publiczną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami (autyzmem, porażeniem mózgowym, wadami wzroku i słuchu).

W skład Ośrodka wchodzą:

Przedszkole nr 36
Szkoła Podstawowa nr 19
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Internat
Do placówki przyjmujemy dzieci i młodzież na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno pedagogicznych ( również o nauczaniu indywidualnym). Oferujemy miejsca w internacie.

Każdemu uczniowi wymagającemu specjalistycznej, indywidualnej terapii zapewniamy zajęcia:

–  dydaktyczno- wyrównawcze,
–  korekcyjno- kompensacyjne,
–  logopedyczne,
–  gimnastykę korekcyjną,
–  arteterapię,
–  biblioterapię,
oraz inne formy wynikające z potrzeb uczniów.

        Wszyscy nauczyciele/ logopedzi, rehabilitanci, psychologowie oraz pedagog/ posiadają specjalistyczne przygotowanie do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Stale rozszerzamy swoje kompetencje do pracy uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. Realizujemy liczne innowacje pedagogiczne i programy autorskie. Jesteśmy grupą ludzi twórczych, aktywnie poszukujących nowych, efektywniejszych form i metod pracy, szczególnie uwrażliwionych na potrzeby dziecka niepełnosprawnego .