Witamy

OGŁOSZENIE

W dniu 30.09.2022 odbędzie się walne zebranie rodziców uczniów SOSW celem wyborów do rady rodziców. Porządek zebrania:

  1. Sprawozdanie rady rodziców za rok szkolny 2021/22
  2. Zapoznanie z programem Wychowawczo- Profilaktycznym placówki
  3. Zapoznanie z trybem przeprowadzenia wyborów
  4. Wybory do rady rodziców i komisji rewizyjnej na rok szkolny 2022/23.
  5. Sprawy bieżące.
  6. W przypadku braku kworum wybory odbędą się ok 15 min po 1 terminie.
    Zebranie odbędzie się o godzinie 15.30 w Sali Gimnastycznej Ośrodka.

  Jesteśmy placówką publiczną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami (autyzmem, porażeniem mózgowym, wadami wzroku i słuchu).

W skład Ośrodka wchodzą:

Przedszkole nr 36
Szkoła Podstawowa nr 19
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Internat
Do placówki przyjmujemy dzieci i młodzież na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno pedagogicznych ( również o nauczaniu indywidualnym). Oferujemy miejsca w internacie.

Każdemu uczniowi wymagającemu specjalistycznej, indywidualnej terapii zapewniamy zajęcia:

–  dydaktyczno- wyrównawcze,
–  korekcyjno- kompensacyjne,
–  logopedyczne,
–  gimnastykę korekcyjną,
–  arteterapię,
–  biblioterapię,
oraz inne formy wynikające z potrzeb uczniów.

        Wszyscy nauczyciele/ logopedzi, rehabilitanci, psychologowie oraz pedagog/ posiadają specjalistyczne przygotowanie do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Stale rozszerzamy swoje kompetencje do pracy uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. Realizujemy liczne innowacje pedagogiczne i programy autorskie. Jesteśmy grupą ludzi twórczych, aktywnie poszukujących nowych, efektywniejszych form i metod pracy, szczególnie uwrażliwionych na potrzeby dziecka niepełnosprawnego .