Szkoła Podstawowa nr 19

Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością umysłową umiarkowanego lub znacznego stopnia.    Liczebność klas wynosi od 6 do 8 uczniów.

Praca dydaktyczno-wychowawcza realizowana jest w oparciu o indywidualne programy edukacyjne, zespołowy program edukacyjny oraz program wychowawczy. Każdy uczeń ma swój indywidualny program, który jest dostosowany do jego poziomu rozwoju intelektualnego oraz możliwości wykonawczych. Współautorami programu są nauczyciele pracujący z danym uczniem oraz jego rodzice.

Uczniowie szkoły uczestniczą w dodatkowych zajęciach z: terapii mowy, terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej, usprawniania manualnego, logorytmiki, zajęciach  sportowych, Zajęcia prowadzone są w nowocześnie urządzonych klasach wyposażonych w pomoce dydaktyczne  dostosowane do możliwości .rozwojowych uczniów.            Gwarantujemy tez miejsce w internacie