Szkoła podstawowa nr 19

Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością umysłową umiarkowanego lub znacznego stopnia.

W szkole funkcjonują dwa poziomy nauczania:

Kształcenie zintegrowane (klasy I – III)

Klasy IV – VI

Liczebność klas wynosi od 6 do 8 uczniów.

Praca dydaktyczno-wychowawcza realizowana jest w oparciu o indywidualne programy edukacyjne, zespołowy program edukacyjny oraz program wychowawczy. Każdy uczeń ma swój indywidualny program, który jest dostosowany do jego poziomu rozwoju intelektualnego oraz możliwości wykonawczych. Współautorami programu są nauczyciele pracujący z danym uczniem oraz jego rodzice.

Uczniowie kształcenia zintegrowanego uczestniczą w dodatkowych zajęciach z: terapii mowy, terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej, inegracji sensorycznej, usprawniania manualnego, logorytmiki. Każdy rok edukacji zakończony jest posiedzeniem zespołu diagnostycznego TEAM, w którym uczestniczą wszyscy nauczyciele danej klasy oraz rodzice uczniów. W czasie posiedzenia tego zespołu oceniane są postępy uczniów we wszystkich sferach rozwoju- intelektualnego, emocjonalnego i społecznego oraz dokonywana jest diagnoza funkcjonalna na podstawie, której opracowywane są programy edukacyjne na kolejny rok szkolny. Zajęcia prowadzone są w nowocześnie urządzonych klasach wyposażonych w pomoce dydaktyczne dostosowane do możliwości rozwojowych uczniów.