Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie o dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.soswkoszalin.pl

Data publikacji strony internetowej : styczeń 2010

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16-03-2021

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • kontrast dla treści niebędącym tekstem
  • pliki graficzne nie posiadają alternatywnych napisów
  • dokumenty w formacie pdf nie są edytowalne

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Kontakt i informacje zwrotne:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Krzysztof Mioduszewski e-mail:  kierownik.gosp@soswkoszalin.pl tel: 94 3160963

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało poddane przeglądowi dnia: 10.04.2024

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Procedura odwoławcza:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Wejście główne  do budynku szkoły jest usytuowane od ulicy Rzecznej. Jest zadaszone i wykonane z czterech  stopni schodowych oraz dostosowanego zgodnie z aktualnymi wymogami podjazdu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Przy wejściu znajduje się domofon umożliwiający kontakt z sekretariatem, świetlicą, internatem oraz skrzynka odbiorcza na wiadomości w formie papierowej.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W ciągach komunikacji poziomej, rozmieszczone są znaki kierunkowe ułatwiające orientacje w obiekcie.

Do budynku szkoły można się dostać przemieszczając się przez korytarz łączący dwa budynki. Łącznik między szkołą a internatem nie wymaga pokonywania schodów. 

Sale lekcyjne znajdują się na I i II piętrze oraz na parterze. Dostęp do wszystkich pomieszczeń w szkole jest możliwy dzięki, nowo wybudowanej windzie, którą w prosty sposób można dostać się na wszystkie kondygnacje szkoły. W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady są wykonane zgodnie z prawem budowlanym oraz umieszczone są na odpowiednich podwójnych wysokościach.

Sekretariat, kadry, księgowość, intendent znajdują się na parterze. Stołówka oraz biblioteka szkolna na I piętrze. Świetlica na piętrze II. Dostęp do tych pomieszczeń jest możliwy dzięki posiadanemu wysokiej jakości schodołazowi wraz z przeszkoloną obsługą.

Szkoła posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych ruchowo, w pełni dostosowaną według standardów dostępności, bez barier architektonicznych mieszczącą się na parterze. Toaleta prócz podstawowego wyposażenia w sanitariaty, posiada także strefę zwaną „Changing Places” w której oddzielonej parawanem znajduje się leżanka/kozetka z regulacją wysokości oraz prysznic z zamontowanym siedziskiem.

Wejście główne szkoły, korytarz na parterze szkoły oraz szatnie objęte są monitoringiem wizyjnym.

Wszystkie istotne pomieszczenia oznakowane są piktogramami dla osób nie komunikujących się werbalnie, a także w sposób wyczuwalny pismem Brajla dla osób niewidomych i niedowidzących.

Szkoła posiada również system nagłośnienia na korytarzach wykorzystywany w przypadku zagrożenia ogólnego.

Szkoła posiada parking dla osób niepełnosprawnych.

Do szkoły  może wejść osoba z psem asystującym lub/i psem przewodnikiem.

Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego oraz tabletu z oprogramowaniem ACC.

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnej.