Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest 3-letnią szkołą ponadgimnazjalną dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku do 24 lat. Głównym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do roli osoby dorosłej, do samodzielności i aktywności w życiu dorosłym na miarę indywidualnych możliwości. Najważniejszym celem jest uczenie wiadomości i kształtowanie umiejętności potrzebnych i wykorzystywanych w życiu dorosłym, w byciu niezależnym, w zaspokajaniu swoich potrzeb i w załatwianiu swoich spraw oraz niesienia pomocy innym osobom.
Uczniowie uczestniczą w następujących zajęciach szkolnych:

Zajęcia edukacyjne, sportowe i kształtujące kreatywność prowadzone są w 6-8 osobowych zespołach klasowych. Na zajęciach realizowane są treści w zakresie dostosowanym do możliwości uczniów.Opracowane programy edukacyjne dla zespołów klasowych i indywidualne programy edukacyjne dla każdego ucznia zachowują proporcję pomiędzy wymaganiami jakie stawia życie, a możliwościami psychofizycznymi uczniów.

Zajęcia z przysposobienia do pracy mają charakter zajęć praktycznych, dających uczniom możliwość nabywania praktycznych umiejętności pracy oraz kształtowania właściwych postaw wobec pracy.

W ramach zajęć z przysposobienia do pracy realizowane są następujące działy:

  • gospodarstwo domowe
  • rękodzielnictwo
  • ogrodnictwo
  • przemysł techniczny